Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Projekty ESF, ERASMUS+

 

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Zkrácený název projektu: Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Příjemce podpory : Kraj Vysočina

Partner projektu s finančním příspěvkem: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

Datum zahájení projektu:  15.02.2021
Datum ukončení projektu: 30.11.2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II

Název projektu: NOVÉ POJETÍ VÝUKY

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016317

Datum zahájení realizace projektu:  01. 01. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Projektový den ve škole

Distanční výuka „jinak“

Ve dnech 3. a 4. 5. 2021 proběhla distanční výuka netradiční formou. Žáci 1. – 3. ročníků po oba dva dny plnili úkoly:

  • představení svého města/obce
  • pozvánka do svého bydliště
  • nafocení TOP 10 míst a vytvoření video slovníku

Uvedené úkoly zpracovali nejen česky, ale i anglicky, popř. německy, rusky.

UKÁZKY NĚKTERÝCH PRACÍ

______________________________________________________________________________________________________________________________

ERASMUS+ 
příjemce podpory: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
partnerská organizace: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

„Realizace zahraničních odborných praxí pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických na Vysočině“
 2018-1-CZ01-KA102-047220

 /res/file/prezentace-uk.pptx

______________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt EDISON 2019

Projekt EDISON je vzdělávací projekt, který oživuje výuku a zvyšuje zájem studentů o studium anglického jazyka.
Studenti se prostřednictvím stážistů seznamují se zvyky a tradicemi jiných zemí, což vede k překonávání předsudků
a stereotypů o jednotlivých kulturách. Projektu Edison, který proběhne od 10. do 17. 2. 2019 na naší škole,
se zúčastní šest stážistů z Evropy a Asie. Ti budou ubytováni v hostitelských rodinách z řad studentů a v rámci
svého programu budou ambasadory svých zemí, které představí formou prezentací v jednotlivých hodinách.
Zprostředkovatelem této akce je mezinárodní studentská organizace AISEC.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

Zkrácený název projektu: Učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Příjemce podpory : Kraj Vysočina

Partner projektu s finančním příspěvkem: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou

Datum zahájení projektu:  01.09.2018
Datum ukončení projektu: 31.08.2020
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců

Výstup projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky přenosu kompetencí do výuky předmětů, v jejímž rámci tyto kompetence učitelé běžně nerozvíjejí (např. rozvoj jazykových kompetencí v přírodovědných předmětech, ICT kompetencí v zeměpisu či čtenářské gramotnosti v dějepisu). Současně plánované projektové aktivity přispějí k větší otevřenosti školy vůči rodičům a k zavádění prvků evaluace (zhodnocení míry rozvoje kompetencí a gramotnosti žáků a dále také postojů žáků, učitelů i rodičů k proběhlým změnám na škole směrem k aktivizující a transferové výuce).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony

Název projektu: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A ŽÁKŮ

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006045

Datum zahájení realizace projektu:  01. 09. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 08. 2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.
Díky uvedenému projektu se v průběhu 24 měsíců budou plnit aktivity, které jsou stanoveny školou jako prioritní a povedou nejen k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů, ale jsou směřovány i na pomoc žákům a studentům ohroženým případným neúspěchem ve vzdělání, a to tak, aby všichni absolventi SŠ i VOŠ měli ty nejlepší možnosti se kvalitně uplatnit na trhu práce.