Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Úřední deska

podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Název organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
(povolený zkrácený název: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou)

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace
Zřizovatel: Kraj Vysočina
Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina pod č.j. 058/06/01/ZK dne 20.11.2001.
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů Kraje Vysočina. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední a vyšší školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

Popis organizační struktury

Na vedoucí pracovní místo ředitele SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou byla jmenována RNDr. Marie Vystrčilová s účinností od 1. 1. 2008.
Statutární zástupce: MUDr. Irena Krábková
Zástupce pro VOŠZ: Mgr. Petra Bednářová
Vedoucí praktického vyučování: PhDr. Václava Holubová
Vedoucí úseku hospodaření: Eva Šulcová, DiS.
Vedoucí stravovacího provozu: Hana Fejtová

Konkrétní vymezení popisů práce jednotlivých zaměstnanců je uvedeno v Organizačním řádu.
Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy je dáno zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

kontaktní poštovní adresa: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Dvořákova 404/4, Žďár nad Sázavou 591 01
telefon: 566 623 446
oficiální e-mail: podatelna@szszr.cz 
www stránky: http://www.szszdar.cz 
datová schránka: 7gskf9r 
bankovní spojení pro platby od veřejnosti: 12230751/0100
identifikační číslo organizace (IČO): 00637696
daňové identifikační číslo (DIČ): 351-00637696
jméno ředitele, kontakt: RNDr. Marie Vystrčilová, 734 527 060
pracovník určený k poskytování informací, kontakt: Liana Sádecká
pracovník pro evidenci stížností a žádostí, kontakt: Liana Sádecká
>> Další telefonní čísla 

IZO SZŠ:    110031334
IZO VOŠZ: 110031351
IZO školní jídelny: 110031342


Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Vydané vnitřní předpisy

 

Příjem žádostí a dalších podání

RNDr. Marie Vystrčilová ředitelka školy +420 566 623 446
MUDr. Irena Krábková zástupkyně ředitelky pro SZŠ +420 566 623 446

 

Popisy postupů- návody při řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkolů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.