Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Úřední deska

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

o zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Základní údaje o škole

Název školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

(povolený zkrácený název: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou)

Adresa, sídlo školy

 Dvořákova 404/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon

 566 623 446, 566 623 447

E-mail

 podatelna@szszr.cz

www stránky

  http://www.szszdar.cz 

Zřizovatel

 Kraj Vysočina

Zřizovací listina

Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina pod č. j. 058/06/01/ZK dne 20.11.2001. Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů Kraje Vysočina. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední a vyšší školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení, pořádání vzdělávacích akcí a provozování zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

Druh organizace

 Příspěvková organizace

IČO

 00637696

DIČ

 351-00637696

IZO

 SZŠ:     110 031 334
 VOŠZ:  110 031 351
 školní jídelny: 110 031 342

Bankovní spojení

 12230751/0100

Datová schránka

 7gskf9r

Ředitelka školy

 RNDr. Marie Vystrčilová

Statutární zástupce ředitelky školy

 MUDr. Irena Krábková

Pracovník určený k poskytování informací

 Liana Sádecká

Pracovník pro evidenci stížností a žádostí

 Liana Sádecká

Popis organizační struktury

Jméno

Pracovní pozice

Kontakty

RNDr. Marie Vystrčilová              

ředitelka školy

566 623 446, 734 527 060
vystrcilova@szszr.cz

 Liana Sádecká

sekretariát ředitelky školy
(hospodářka školy)

735 741 999
sadecka@szszr.cz

 MUDr. Irena Krábková

zástupce ředitelky školy, výchovný poradce

734 266 264

krabkova@szszr.cz

 Mgr. Petra Bednářová

zástupce ředitelky školy pro VOŠZ, metodik prevence

566 630 616, 730 575 783

bednarova@szszr.cz

PhDr. Václava Holubová

Vedoucí praktického vyučování

566 630 615, 734 527 059

holubova@szszr.cz

 Eva Šulcová, DiS.

Vedoucí úseku hospodaření školy

730 575 706

sulcova@szszr.cz

Mgr. Milan Jebavý

Provoz školy - školník

734 681 396

jebavy@szszr.cz

Konkrétní vymezení popisů práce jednotlivých zaměstnanců je uvedeno v Organizačním řádu.

Vymezení pravomoci a působnosti

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) státní správu v oblasti školství vykonává ředitel. Pravomoci ředitele při výkonu státní správy jsou uvedeny v Školském zákonu.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

Uvedené zákony a vyhlášky jsou na adrese www.msmt.cz

 

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby

 • na informačních tabulích budovy školy,
 • v ředitelně školy,
 • prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci žáků,
 • na internetových stránkách školy,
 • prostřednictvím výroční zprávy školy.

 

Evidence žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů

 1. Žádost o poskytnutí informace, podání stížností či podnětu se podává ústně, písemně, elektronicky nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
 1. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou mu na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
   
 2. Písemná žádost musí obsahovat:

  a) Fyzická osoba
       • Název školy, které je žádost určena
       • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
          ve znění pozdějších předpisů)
       • Poskytnutí informace (charakteristika)
       • Jméno, příjmení žadatele, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresu pro doručování. Adresou pro
         doručování se rozumí též elektronická adresa.
       • Způsob poskytnutí informace:
         - zaslat na adresu ...
         - poslat emailem ...
         - osobní vyzvednutí
       • Podpis písemné žádosti
  b) Právnická osoba
       • Název školy, které je žádost určena
       • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
          ve znění pozdějších předpisů)
       • Poskytnutí informace (charakteristika)
       • Název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro
         doručování se rozumí též elektronická adresa.
       • Způsob poskytnutí informace:
         - zaslat na adresu …
         - poslat emailem …
         - osobní vyzvednutí
       • Podpis písemné žádosti

 1. Neobsahuje-li písemná žádost některý z údajů uvedených v bodě 3, není tato žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

 

Vyřizování písemných žádostí, stížností, podnětů

 1. Žádost (stížnost, podnět) je podána dnem, kdy ji obdržela Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 2. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou posoudí obsah žádosti (stížnosti, podnětu) a
 • V případě, že je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována či na co si žadatel stěžuje, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti (stížnosti), aby žádost (stížnost) upřesnil; neupřesní-li žadatel svou žádost (stížnost) do 30 dnů, rozhodne Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou o odmítnutí žádosti (stížnosti).
 • V případě, že se požadované informace (stížnost) nevztahují k její působnosti, žádost (stížnost) se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
 • Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 1. Lhůtu pro poskytnutí informace (stížnosti) je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou
 • Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti.
 • Konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
 1. Žadatel musí být o případném prodloužení lhůty pro poskytnutí informace i o důvodech jejího prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 2. Za účelem poskytnutí již zveřejněné informace mohou být žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, mu ji poskytne.

 

Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitelka školy nesmí poskytnout informaci, která je v rozporu s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Zásady hrazení nákladů

 1. Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad za poskytování informací.
 2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
 3. Škola může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.
 4. Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.

  

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Osobní náklady

Účtují se průměrné mzdové náklady zaměstnanců školy za předcházející čtvrtletí. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Věcné náklady

 

Poskytování informací

 

Poznámka

  Kč

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

 

A4 jednostranné

  2,-

 

 

 

A4 oboustranné

  3,-

 

 

 

A3 jednostranné

  3,-

 

 

 

A3 oboustranné

  4,-

2.

Tisk na tiskárnách PC

 

A4 černobílé

  3,-

3.

Práce s počítačem

BAKALÁŘ - výstup

 

  3,-
(1 minuta)

 

 

INTERNET - výstup

 

  1,-
(1 minuta)

4.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

 

Dle platných tarifů

 

 

Faxové

 

Dle platných tarifů

 

 

Místní

 

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

 

Dle platných tarifů

6.

Druhopisy vysvědčení a diplomů

 

Úhrada vynaložených nákladů

 100,-

 

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem úhrad jsou splatné na pokladně školy na částku podle vyúčtovaných nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací pověřeným pracovníkem školy.
 

Výroční zprávy o činnosti školy v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva je uložena v kanceláři školy nebo

 

Informace o zpracování osobních údajů

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace o způsobu zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy www.szszdar.cz v dokumentu Kategorie a účel zpracování osobních údajů. Další dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy.

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o ochraně osobních údajů, včetně kontrolních mechanismů, aby se do zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů.

Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají na základě plnění požadavků právních předpisů, nebo na základě souhlasu subjektu údajů žáka. Výslovný souhlas subjektu údajů je písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost, plnění ŠVP a organizaci školního roku. Jsou v oprávněném zájmu školy a subjektů údajů.

Osobní údaje se uchovávají na základě povinnosti stanovené §28 Školského zákona a zákona o archivnictví a spisové službě.

V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o osobních údajích žáků a zákonných zástupců třetí osobě, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na:

 • přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají,
 • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů.
 • výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že zpracování jejich osobních údajů není oprávněné.

Pokud jsou názoru, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, mohou podat stížnost ředitelce školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ředitelka školy jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Marcelu Špundovou, tel.: 603 753 484, e-mail marcela.spundova@gyp.as.

 

Dalaší odkazy 

  

Novinky