Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

2. kolo přijímacího řízení – denní forma vzdělávání
Dne 29. 6. 2020 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum. Počet volných míst 1.
Přihlášky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru odevzdejte do 14. 7. 2020. K přihlášce přiložte Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělání

Informace k přijímacímu řízení:
Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, v platném znění.

  • Přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů (nejpozději do 23. 6. 2020)      po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
  • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
  • Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
  • Uchazeč, který splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana zdraví při konání přijímacích zkoušek 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

Informace pro zákonné zástupce a uchazeče o studium od 1. 9. 2020 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy z 6. 5. 2020 

Přijímací zkoušky na střední školu – aktuální informace zde 

Termín pro odevzdání zápisového lístku

Jednotné přijímací zkoušky

Kdy musíte nejpozději odevzdat zápisový lístek na jakoukoliv střední školu – termín bude stanoven po stanovení termínu jednotné přijímací zkoušky, platí  i pro obory, kde se zkouška nekoná. 

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

RNDr. Marie Vystrčilová

 

Obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2020

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 

 

Obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2020

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

1. termín:  úterý  14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020
Oba písemné testy jednotné zkoušky může uchazeč konat dvakrát, přičemž se do celkového hodnocení jednotné zkoušky vždy započítává lepší výsledek.

 Sdělení MŠMT_termíny JPZ

 

Další informace k přijímacímu řízení získáte na stránkách CERMATU: