Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Úřední deska - povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Název organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
(povolený zkrácený název: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou)

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace
Zřizovatel: Kraj Vysočina
Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina pod č.j. 058/06/01/ZK dne 20.11.2001.
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů Kraje Vysočina. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední a vyšší školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských zařízení, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

Organizační struktura

Na vedoucí pracovní místo ředitele SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou byla jmenována RNDr. Marie Vystrčilová s účinností od 1.1.2008.
Statutární zástupce: MUDr. Irena Krábková
Zástupce pro VOŠZ: Mgr. Petra Bednářová
Vedoucí praktického vyučování: PhDr. Václava Holubová
Vedoucí úseku hospodaření: Eva Šulcová, DiS.

Kontaktní spojení 

Kontaktní poštovní adresa
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Dvořákova 404/4
Žďár nad Sázavou 591 01

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Dvořákova 404/4
Žďár nad Sázavou 591 01

Úřední hodiny

pondělí – pátek: 8 – 14 hodin

>> Telefonní čísla 

Adresa internetové stránky: http://www.szszdar.cz (zde je možno získat bližší informace o škole)

Adresa elektronické podatelny:  informace @szszdar.cz

>> Další elektronické adresy 

Případné platby lze poukázat: číslo účtu: 12230751/0100

IČO 00637696
DIČ škola nemá
IZO SZŠ:     110031334
IZO VOŠZ: 110031351
IZO školní jídelny: 110031342

Dokumenty

>> Seznamy hlavních dokumentů 

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Vydané právní předpisy

Výroční zprávy SZŠ a VOŠZ
Směrnice pro poskytování informací
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle z. 106/1999 Sb.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů – GDPR
- odkaz na datové soubory (GDPR)

>> Rozpočet a finanční plán

Žádosti o informace

Směrnice k aplikaci zákona č.106/1999
>> adresa podatelny   informace@szszdar.cz

Příjem žádostí a dalších podání

RNDr. Marie Vystrčilová ředitelka školy +420 566 623 446
MUDr. Irena Krábková zástupkyně ředitelky pro SZŠ +420 566 623 446

Opravné prostředky
Směrnice školy k vyřizování stížností
>> Formuláře 

Popisy postupů- návody při řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkolů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.