Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení SZŠ

PŘIJATÍ UCHAZEČI – 2. kolo (zahájení studia 1. 9. 2019)

 

2. kolo přijímacího řízení – denní forma vzdělávání

Dne 13. 5. 2019 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum. Počet volných míst 3.
Přihlášky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru odevzdejte do 20. 5. 2019. K přihlášce přiložte Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělání

  • Informace k přijímacímu řízení

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Pro potřeby zveřejnění výsledků přijímacího řízení bylo uchazečům přiděleno registrační číslo.
Dne 29. 4. 2019 si můžete po 14 hodině osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání. Přijatí uchazeči mohou již odevzdat zápisový lístek v pondělí 29. 4. 2019 od 14.00 hodin, v úterý 30. 4. 2019 od 7.30 do 17.00 hodin, ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 7.30 do 17.00 hodin v ředitelně školy. Následně je možné odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu.

V případě umístění uchazeče na 31. místě a níže v pořadí uchazečů můžete v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zákonný zástupce zastupující účastníka využít možnosti se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední škole vyjádřit        k podkladům rozhodnutí

V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Upozornění:

Z  § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyplývá:
Přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

  • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
  • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání k řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo oznámení rozhodnutí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2019

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 

 

Obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2019

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  1. termín: 12. 4. 2019
  2. termín: 15. 4. 2019

Oba písemné testy jednotné zkoušky může uchazeč konat dvakrát, přičemž se do celkového hodnocení jednotné zkoušky vždy započítává lepší výsledek.

Další informace k přijímacímu řízení získáte na stránkách CERMATU: