Logo SZŠ a VOZŠ
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou
Logo Kraj Vysočina - zřizovatel

Přijímací řízení SZŠ

Obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2018

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 

 

Obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2018

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 

 

Obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, večerní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2018

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

 Kritéria pro přijetí ke vzdělávání 

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 12.4.2018
 2. termín: 16.4.2018

Další informace k přijímacímu řízení získáte na stránkách CERMATU:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • zdravotnické lyceum
 • zdravotnický asistent

   

 • Informace k přijímacímu řízení

  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn nejdříve dne 2. 5. 2017 na vstupních dveřích školy a dále na www.szszdar.cz. Pro potřeby zveřejnění výsledků přijímacího řízení bylo uchazečům přiděleno registrační číslo.

  V případě umístění uchazeče na 31. místě a níže v pořadí uchazečů můžete v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zákonný zástupce zastupující účastníka využít možnosti se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední škole vyjádřit k podkladům rozhodnutí

  V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

  Upozornění:

  Z  § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyplývá:

  Přijetí ke vzdělávání je třeba potvrdit do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí účastníka řízení ke vzdělávání ve střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí.
 • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání k řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo oznámení rozhodnutí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2017

Uchazeči budou konat jednotné písemné testy z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.

 • Kritéria pro přijetí ke vzdělávání:

Z důvodu přechodu na novou verzi stránek najdete kritéria v záložce Archiv – staré stránky 

(poslední záložka v pravé postranní nabídce).

Obor vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2017 

Uchazeči budou konat jednotné písemné testy z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.

 • Kritéria pro přijetí ke vzdělávání:

Z důvodu přechodu na novou verzi stránek najdete kritéria v záložce Archiv – staré stránky 

(poslední záložka v pravé postranní nabídce).

Obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, večerní forma vzdělávání

Odevzdání přihlášek ke studiu do 20. 3. 2017

 • Pro nezájem uchazečů o studium ve večerní formě vzdělávání  přijímací řízení zastaveno.

Další informace k přijímacímu řízení získáte na stránkách CERMATU:

http://www.cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html